5 oct 2019 – family fun day fargo @simonpetergreen-56